Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego www.sklep.aerovac.pl

 I. Definicje:

 1. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Firma Santech skompletuje zamówienie i przekaże je dostawcy;
 2. Firma Santech – Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-840, ul. Tomaszowska 2/1 , NIP: 5220003463, REGON: 001340407, tel. 22 615-80-90
 3. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu w Sklepie internetowym;
 4. Konto Klienta – konto utworzone przez Klienta, po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym;
 5. Polityka prywatności – dokument określający zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników;
 6. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania ze sklepu internetowego;
 7. Sklep internetowy – sklep internetowy znajdujący się pod adresem URL: www.sklep.aerovac.pl;
 8. Umowa – umowa sprzedaży towaru Klientowi przez Firmę Santech

 II. Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży elementów systemów centralnego odkurzania w Sklepie internetowym przez Firmę Santech oraz składanie zamówień na produkty w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, dokonywania przez Klienta zapłaty ceny za towar, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania reklamacji.
 2. Zakupu w Sklepie internetowym może dokonać Klient posiadający konto poczty e-mail i będący osobą pełnoletnią.
 3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności. Klient dokonując rejestracji oraz, w przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w momencie dokonywania zakupu w Sklepie internetowym potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz ich akceptacją w obowiązującej formie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Brak potwierdzenia Regulaminu i Polityki prywatności uniemożliwia kontynuowanie zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin staje się częścią umowy zawartej pomiędzy Firmą Santech a Klientem.
 5. Żaden przedstawiony przez Sklep cennik ani inne zestawienie cen podane na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 kodeksu cywilnego.

III. Rejestracja Klienta, Konto Klienta

 1. Klient rejestruje się w Sklepie internetowym poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego.
 2. W prawidłowo wypełnionym formularzu rejestracyjnym Klient podaje tylko niezbędne dane;
 • imię i nazwisko;
 • dane teleadresowe: ulica i numer domu/ lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;
 • w przypadku firmy nazwę firmy oraz Numeru NIP

 

 1. Rejestracja zgodnie z podanymi przez Klienta danymi zostanie potwierdzona poprzez wyświetlenie komunikatu systemu o poprawnym zakończeniu procesu rejestracji.
 2. W przypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne lub, gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe i nie zostaną uzupełnione lub poprawione podczas składania zamówienia, Firma Santech zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.
 3. Sklep nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z niepoprawności, nieprawdziwości lub nie aktualności danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie, przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

 IV. Zamówienia

 1. Firma Santech zobowiązana jest do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z zamówieniem i pozbawionego wszelkich wad fizycznych lub prawnych.
 2. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.sklep.aerovac.pl/zamowienie/
 3. Dokonując zamówienia Klient podaje adres dostawy, telefon, e-mail oraz dane niezbędne do wystawienia faktury.
 4. Dodanie produktu do koszyka oraz potwierdzenie zakupu oznacza złożenie zamówienia.
 5. W ciągu 24 godzin roboczych od złożenia zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia na adres e-mail podany przy rejestracji. Od tego momentu strony wiąże umowa sprzedaży.
 6. W przypadku zmian w zamówieniu bądź innych okoliczności mających wpływ na realizację zamówienia, Firma Santech informuje Klienta o zaistniałej sytuacji. Informacje te wysyłane są na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie.
 7. Zamówienia Klientów składane mogą być przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, jednakże obsługa złożonych zamówień dokonywana jest przez Firmę Santech wyłącznie w dni robocze w godz. od 08.00 do 16.00.
 8. Zamówienie obejmuje:
 • wybór zamawianych towarów lub usług;
 • wybór sposobu dostawy spośród aktualnie dostępnych w Sklepie zgodnie z podaną informacją na stronie internetowej sklepu;
 • wskazanie wybranego sposobu płatności;
 • adres, na który ma być wykonana dostawa;
 • dane do wystawienia faktury VAT;
 • kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”;

Podanie prawidłowych danych osobowych w zamówieniu niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Firma Santech nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

V. Forma płatności

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 • gotówką przy odbiorze (dotyczy towarów z opcją płatności za pobraniem);
 • przelewem bankowym, w takim wypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Firmy Santech pełnej kwoty wynikającej ze złożonego zamówienia;
 1. W przypadku wybrania formy płatności przelewem bankowym, Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Zapłata jest warunkiem koniecznym dla powstania skutku rozporządzającego zawartej Umowy.

 VI. Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Firme Santech – Santech Sp. z o.o., ul. Tomaszowska 2/1, 04-840 Warszawa
 2. Firma Santech nie wysyła produktów poza granicę Polski.
 3. Koszty dostawy naliczane są podczas składania przez Klienta zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem przelewu bankowego wysyłka zamówionego towaru nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. W przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, wysyłka nastąpi w ciągu 2 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 6. W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu dostawy, Firma Santech nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, przy czym w sytuacjach takich, w szczególności w razie konieczności ponownego wysłania zamówienia lub jego odbioru, wszelkie koszty z tym związane ponosi Klient.

 

VII. Ceny

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
 3. Firma Santech zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów i usług w dowolnym momencie. Firma Santech uprawniona jest też do organizowania wedle swojego uznania wyprzedaży i promocji oraz ustalania ich zasad. Oba te uprawnienia pozostają bez wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed zmianą ceny, wyprzedażą czy promocją.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą może odstąpić od umowy bez podania przyczyny zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1225, ze zm., „Ustawa”). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zgodne ze wzorem, należy przesłać w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki.
 2. W terminie wskazanym w punkcie 1 należy poinformować o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy w dowolnej formie (np. listownie, za pomocą poczty elektronicznej). Za dzień odstąpienia od umowy uważa się dzień przesłania powyższych informacji.
 3. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu, w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 4. Firma Santech dokonuje zwrotu ceny towaru w terminie do 14 dni od otrzymania zwróconego towaru.
 5. Koszty odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy ponosi Klient
 6. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny nie dotyczy przedsiębiorców i innych podmiotów prawa, które dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

 IX. Niekompletne, niewłaściwie spakowane lub zniszczone towary w zamówieniu.

 1. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzić protokół szkody w obecności kuriera oraz niezwłocznie poinformować o tym Firmę Santech.
 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem lub otrzymania produktów zniszczonych Klient powinien niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania zamówienia od kuriera, skontaktować się z Firmą Santech, aby ustalić sposób dalszego postępowania.
 3. Po zgłoszeniu przez Klienta niezgodności dostarczonych produktów z zamówieniem, Firma Santech rozpoczyna na podstawie wewnętrznych dokumentów i w przypadku, w którym brak zostanie potwierdzony, odeśle nadpłaconą kwotę lub prześle na swój koszt brakujący produkt do Klienta (decyzję o formie podejmuje Klient). Koszt ponownej dostawy pokrywa w tej sytuacji Firma Santech.
 4. Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki.

 X. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat (chyba, że gwarancja na dany produkt stanowi inaczej) od daty doręczenia mu przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Firmę Santech o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma Santech nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystywania oferowanych produktów niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem.
 3. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres Firmy Santech lub przesyłając skan pisma na adres poczty e-mail Firmy Santech. Firma Santech informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 4. Klient powinien odesłać towar na adres Firmy Santech w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji, zgodnie z podanymi wskazówkami załączając gwarancję i dowód zakupu.
 5. Firma Santech w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Firma Santech przesyła Klientowi produkt pozbawiony wad bądź zwraca Klientowi wartość zamówienia.
 7. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 1984 nr 53, poz. 272, z późn. zm.).

 XI. Zwrot należności Klienta.

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Firmę Santech do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych.
 2. Firma Santech dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy klienta wskazany przez niego.

 

XII. Ochrona danych

 1. Firma Santech zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając podczas składania zamówienia swoje dane osobowe Sklepowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Firmę Santech w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji, przenoszenia oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę Santech w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie internetowym. Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane do państwa w którym jest serwer (Polska), na którym to serwerze umieszczane są dane przetwarzane przez Firmę Santech. Dane umieszczane na www serwera są zaszyfrowane a podmiotem zarządzającym serwerem jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS: 0000612359.
 4. Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

XIII. Prawa Autorskie

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego oraz wszelkie zawarte na niej zdjęcia i projekty są chronione prawem autorskim.
 2. Wszelkie prawa nieprzyznane Klientowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone.
 3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, poza przypadkami określonymi w przepisach prawa, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych: reprodukcji, kopiowania, przekazywania, dystrybuowania lub przechowywania części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu internetowego, o ile nie zostało zastrzeżono inaczej Regulaminie.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Firma Santech nie ponosi odpowiedzialności za skutki siły wyższej, które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą Santech.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień w Regulamine nie ma na celu naruszenia jakichkolwiek praw Klienta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem zastosowanie znajdą stosowne przepisy prawa.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Regulamin udostępniany jest na stronie https://sklep.aerovac.pl/regulamin-sklepu/
 7. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

 XV. Zasady polityki prywatności zgodnie z 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.04.2016

Niniejsza polityka prywatności (dalej zwana „Polityka prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację polityki prywatności, zaś wszelkie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Firma Santech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-840, ul. Tomaszowska 2 , NIP: 5220003463, REGON: 001340407, tel. 22 615-80-90
 2. Administrator gromadzi i przetwarza dane klienta w celu świadczenia określonych w Regulaminie usług, w tym w celu realizacji złożonych zamówień, ponadto w szczególności w celu kontaktowania się z Klientem, przekazywania informacji o planowanych aktualizacjach oraz w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody.
 3. Administrator gromadzi i przetwarza dane Klienta takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu, tzn. dane, które są niezbędne do realizacji zamówienia.
 4. Administrator upoważniony jest do przesyłania Klientowi na adres e-mail / sms-em lub telefonicznie informacji o charakterze reklamowym po uprzednim otrzymaniu wyrażenia zgody.
 5. Dane podawane są przez Klienta dobrowolnie. Administrator zastrzega jednak, że niepodanie w toku rejestracji jakichkolwiek wymaganych danych może uniemożliwić Firmie Santech prawidłowe wykonanie usługi.
 6. Klient uprawniony jest do dostępu do podanych przez siebie danych, ich weryfikacji oraz aktualizacji. Weryfikacja i aktualizacja danych możliwa jest po zalogowaniu się przez Klienta do konta Użytkownika założonego na stronie internetowej lub przesłania zmian w drodze mailowej.
 7. Administrator może odmówić usunięcia danych ze zbioru danych jeśli klient naruszył postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa a zatrzymanie danych konieczne jest w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.
 8. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie umożliwienie przygotowania dla Klienta odpowiedniej oferty.
 9. W celu ochrony danych Klienta administrator stosuje środki ostrożności o charakterze administracyjnym, technicznym oraz fizycznym w celu ochrony danych klientów przed utratą, kradzieżą, dostępem osób trzecich, nieuprawnionymi modyfikacjami oraz zniszczeniem.
 10. Dane Klientów mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie zawartej odpowiedniej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z firmą wykonującą usługi księgowe. Usługi transportowe są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską, która spełnia wymogi RODO wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016)
 11. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszej polityki prywatności.
 13. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne w celu gromadzenia statystyk oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu. Firma Santech nie udostępnia danych powiązanych z plikami cookies żadnym podmiotom zęwnętrznym.
Scroll to Top